صرفه جویی در زمان و هزینه

در قرارداد پرداز میتوانید با استفاده از تمپلیت های موجود، قرارداد های خود را ایجاد کرده یا آن را شخصی سازی کنید.

مشاوره تخصصی حقوقی

 ما در قرارداد پرداز برای هر کسب و کار وکلای متخصص تعیین میکنیم. شما در هر مرحله از فرایند قرارداد میتوانید از مشاوره حقوقی ایشان استفاده کنید. 

به راحتی امضا کنید!

از طریق سرویس امضا الکترونیک قراردادپرداز، میتوانید به سرعت و سهولت امضای طرفین قرارداد را اخذ کنید.

قرارداد کار تمام وقت

قرارداد کار تمام وقت مدت معین برای استارتاپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات

نمونه متن قرارداد " قرارداد کار تمام وقت "

قرارداد کار تمام وقت مدت معین

برای استارتاپ‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات


این قرارداد وفق مواد 7 تا 11 قانون کار جمهوري اسلامي ايران و ماده 10 قانون مدنی بین کارفرما و نیروی کار منعقد می‌گردد.

ماده 1 ) طرفین قرارداد

1.1. طرفین این قرارداد عبارت هستند از:

الف- کارفرما: شرکت ……………………………………. (سهامی خاص) به شناسه ملی ……………….. و شماره ثبت ……………… به آدرس ………………………………………………………………………. و تلفن .................... با نمایندگی ………………………………… به عنوان مدیر عامل با شماره تماس ……………………………….. و ایمیل …………………………….

ب- نیروی کار: آقا/خانم ...................... فرزند  ................ به شماره شناسنامه ............... و شماره ملی .................... به تاریخ تولد ../../.... با مدرک تحصیلی ........... با مهارت .............. متاهل / مجرد و دارای ..... /فاقد فرزند و دارای کارت پایان خدمت/معافیت وظیفه عمومی، به آدرس ............................................... و شماره تلفن همراه ................. و آدرس ایمیل  ....................... .

1.2. با توجه به احراز مالکیت طرفین بر تلفن‌های همراه و آدرس ایمیل‌های مزبور، هرگونه مکاتبه از طریق تلفن همراه و آدرس ایمیل‌های ذکر شده، منتسب به مالک آن شناخته شده و پیام های رد و بدل شده بموجب آن ها دارای ارزشی برابر با سایر اسناد عادی فیزیکی خواهد بود.

1.3. در صورتی که هر کدام از مشخصات طرفین، آدرس ها، شماره تلفن‌ها و سایر ابزارهایی که جهت رد و بدل کردن پیام استفاده می شود تغییر کنند، دارنده آن موظف است مراتب را فوراً به طرف دیگر اطلاع دهد. در هر حال، هیچکدام از طرفین نمی‌تواند تغییر آدرس‌ها یا شماره‌ها یا حساب‌های مزبور را دلیلی برای عدم انتساب داده‌های ارسال شده به خود بداند.

ماده 2 ) موضوع قرارداد

عبارتست از انجام کار و ارائه خدمت در زمینه‌ی ................................... [مثلاً روابط عمومی،‌برنامه‌نویسی، دیجیتال مارکتینگ، اپراتوری و ...] بطور تمام وقت و برای دوره‌ی معین وفق ماده 3 و مطابق با شرح وظایف پیوست و دستورات آتی کارفرما.


ایجاد و ویرایش قرارداد
با استفاده از تمپلیت های موجود در بانک نمونه های قرارداد، قرارداد خود را ایجاد و ویرایش کنید.
دعوت از طرفین قرارداد
طرفین قرارداد را به پنل دعوت کنید و نظرات آنها را در مورد قرارداد گردآوری کنید.
تایید حقوقی وکیل
در پنل شما یک وکیل متخصص برای اصلاح و تایید قراردادهای شما حاظر خواهد شد.
امضا و ذخیره سازی
به راحتی و به صورت الکترونیکی قراردادهای خود را امضا و ذخیره با دانلود کنید.